يکشنبه،04 آبان 1399 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • تغذيه در ماه مبارك رمضان
   كد اطلاعيه: 4677
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
   تعداد بازديد: 68

   تغذيه در ماه مبارك رمضان با توجه به كرونا ويروس

   بيماري كوويد 19 ناشيي از وييروك كرونيا كيه از اواييل سيال مييلادي 2020 در كشيور يييش شيايع شيد ، بيه سيرعت بيه سياير
   كشورهاي جهيان منتقيل شيد. در اييران نييب از بهميش سيال 1398 ميوارد ابيتلا بيه اييش بيمياري گيبارش شيد . در ريال راضير
   بيمياري كووييد 19 بيه عنيوان يير بيمياري جهيانگير ) پانيدميد در هميه كشيورهاي جهيان انتشيار يافتيه اسيت. اييش بيمياري
   كيه بيا علامميي ماننيد تي ، سيرفه هياي خشير، تنگيي نفي و گياهي مشيكلات رياد تنفسيي ماننيد تينف تنيد، گليودرد ،
   آبريبش بينيي و بيه ويور كمتير شيايعي، مشيكلات گوارشيي نريير اسيهال ، نارسيايي رياد تنفسيي، اخيتلالات انعقيادي خيون و
   نارسايي كليه گبارش شدهاست و شدت علامم بيماري از موارد خفيف تا شديد و كشنده مشاهده شده است.
   مهمتريش راه پيشگيري از ابتلا به اييش بيمياري رعاييت دقييو اصيول بهداشيت فيردي بيه وييژه شسيتش كاميل دسيت هيا بيا آ
   و صيابون ، رعاييت فاصيله مناسي ) 2 - 1 متيرد از ديگيران ، مانيدن در منيبل و اسيتفاده از ماسير در محيل هياي شيلو و پير
   جمعييت در صيورتي كيه اجبيار بيه خيار شيدن از منيبل وجيود دارد و پييروي از تغذييه صيحي بيه منريور تقوييت سيسيتم
   ايمني بدن براي مقابله با بيمياري كووييد 19 ميي باشيد. بير اسياك مطالعيات اپييدميولوجير انهيام شيده در كشيور ميا در ريال
   راضر بيماري كوويد 19 در همه استان هاي كشور گبارش شده است.
   اما در ايش روزها كه مصيادف شيده بيا اييام مبيارك رمضيان و روزه داري، لازم اسيت برخيي نكيات مهيم تغذييه اي جهيت رفي
   و ارتقاي سلامت اعضاي خانواده و پيشگيري از بيماري رعايت شود.

   براي كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوستي مراجعه فرماييد .

    فایل پیوست
    
   t- dar ramazan.pdf1.14  مگابايتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23631463 آخرین به روزرسانی: 04 آبان 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 7.7127239704132 seconds.
memoryUsage : 5899Kb