جمعه،02 آبان 1399 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • مصوبات و دستور كار جلسه 30ارديبهشت ماه 99
   كد خبر: 19151
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
   تعداد بازديد: 55

   هماهنگي وتعامل گروههاي استاني درخصوص چگونگي ارائه خدمات به عشاير دردوره كوچ ييلاقي سال1399

    بيان مسئله:درروز سه شنبه مورخ30/2/1399باحضور معاون محترم فني وديگراعضاءدرمحل سالن اجتماعات حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه جلسه اي درخصوص هماهنگي وارايه خدمات تيم سلامت سيارعشايرشهرستان هاي استان ازنظر هماهنگي .اجراء .پايش ونظارت برفعاليت وخدمات تيم هاي سلامت سيار درجمعيت عشاير دردوره ييلاق برگزارشد.ابتدا" آقاي مهندس شاهوردي معاون محترم فني بابيان ديدگاههاي خوددرخصوص اهميت خدمات ساماندهي شده به جمعيت عشايرشهرستان ازنظركميت وكيفيت ارتقاء يافته باپوشش مناسب وباهمراهي وهمكاري ديگرواحدهاي كارشناسي ستاد شهرستان.مراكز جامع سلامت وخانه هاي بهداشت قابل دسترسي به عشايرتوضيحات مبسوطي ارائه نمودندسپس آقاي مخيري رئيس گروه بيماريهاي واگير و آقاي كرموند كارشناس برنامه امورعشاير و ديگراعضاء جلسه با ارائه نقطه نظرات خود وبحث وتبادل نظر به اهميت خدمات سلامت به خانوارهاي عشايري استان لرستان درزمان ييلاق پرداختند درخاتمهمصوبات زير جهت اطلاع.پيگيري واجراء درشهرستانهاي استان ازجمله شهرستانهاي اليگودرز.دلفان و پلدختر.خرم آباد و..........كه داراي عشايردردوره ييلاق هستندتصويب وابلاغ ميگردد.

    

    

   رديف

   عنوان مصوبه

   مسئول اجرا

   1

   باتوجه به وجود جمعيت عشاير دردوره ييلاق درشهرستانهاي خرم آبادازنا وسپيدشت واحتمالا سايرشهرستانهاي استان مقررشدبطور رسمي آمارواطلاعات آنها كسب ودرصورت  نياز تيم هاي سيارسلامت عشايري آنها تامين وفعال گردد

   گروه گسترش شبكه

   2

    درخصوص امرارائه كيفي وكمي خدمات سلامت سياري به عشايرمقررشد پايش  ونظارت به عهده گروههاي كارشناسي سلامت خانواده .مبارزه بابيماريها وگسترش شبكه شهرستانها باهماهنگي گروههاي استاني انجام پذيرد وشرط اصلي پرداخت حقوق و مزايا اعضاء تيم سيار سلامت تائيديه اين گروهها باشد

   گروههاي سلامت خانواده.مبارزه بابيماريها وگسترش شبكه

   3

    

   باتوجه به ابلاغ پروتال كشوري اختصاصي گزارشدهي مراقبت ازكوويد-19درسطح جمعيت عشايري مقررشد بانظارت گروههاي سه گانه استاني ذيربط شهرستانهاي عشايرپذيردوره ييلاق بطورهفتگي آمارواطلاعات برنامه غربالگري عشايررا پنجشنبه هرهفته به گروه گسترش استان ارسال نمايند

   گروه بيماريهاي واگير وگسترش شبكه

   4

   نظر به اهميت ثبت داده ها .امار واطلاعات جمعيت عشايري وخدمات ارائه شده مقررشد تا دراسرع بامجوز وهماهنگي مديريت مركز گسترش شبكه كشوري بستراوليه ثبت داده ها درسامانه سيب بطور جداگانه آماده ومهيا گردد

   گروه گسترش شبكه

   5

   طراحي وتدوين چك ليست ارزيابي عملكرد تيم هاي سيارسلامت عشايري ونظارت برتكميل آن

   شهرستانهاي عشايرپذير

   6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   حاضرين در جلسه

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   امضاء

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   امضاء

   مهندس علي          شاهوردي

   معاون فني ومديرگروه شبكه وارتقاء سلامت

    

   احمد كرموند

   كارشناس برنامه امورعشايري

    

   حميد مخيري

   رئيس گروه واگير

    

   خاطره صوفي زاده

   كارشناس پزشك خانواده روستايي گسترش استان

    

   خانم مهندس رازقي

   كارشناس آماروتحليل عملكرد گروه گسترش

    

   يداله اعتمادي

   دبيركارگروه كرونا

    

   شهرزاد مبصر

   كارشناس بيماريهاي واگير

    

   حميرا سوري

   كارشناس سلامت خانواده

    

    

    

    

    

    

    

    

   ارسال به فيسبوك   ارسال به دنباله   ارسال به بالاترين   ارسال به كلوبدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23602865 آخرین به روزرسانی: 01 آبان 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 2.4150311946869 seconds.
memoryUsage : 6689Kb