پنج شنبه،05 خرداد 1401 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي واگير

   معرفي گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير :

   مقدمه :

   گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير يكي از گروههاي كارشناسي تخصصي معاونت بهداشتي  است كه در زمينه چگونگي الگوي توزيع بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي ، توزيع مكاني ، توزيع زماني، توزيع انساني و بخصوص بار بيماري ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسي و مطالعه نموده و بدينوسيله جايگاه اپيدميولوژيك آنها را در چارچوب قياس منطقه اي و ناحيه اي از نظر اسپوراديك ، آندميك ، طغيان ( Out Break ) و اپيدميك بودن تعيين و تبيين مي نمايد .تابتواند بعنوان عضوي از ساختار اجرايي مركز بهداشت استان بعنوان يك ارگان سازماني مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با ساير اعضاء و ديگر بخشهاي موثر در بهداشت و با بهره گيري از توان تخصصي خود در تحقق اهداف بهداشتي كشور به نحو شايسته ايفاي نقش كند. جمع آوري ، تجزيه ، تحليل و انتشار اطلاعات مربوط به يك رويداد بهداشتي كه مقامات و سياست گذاران بهداشتي به وسيله اين اطلاعات براي اجراي طرح ها ، ارزيابي برنامه هاي بهداشتي و فعاليتهاي مربوط به آن به كار گيرند .
   مهمترين ابزار مديريت بيماري ها، نظام مراقبت بيماري ها است كه اطلاعات مربوط به بيماري ها را توليد مي‌كند كه استفاده هاي متعددي از اين اطلاعات مي توان نمود.

   رسالت : حفظ و ارتقاي سلامت  جامعه با هدف پيشگيري و كنترل  بيماريها. حفاظت فرد و جامعه در برابر بيماريهاي واگير به منظور ارتقا سلامت جامعه و در نتيجه افزايش رشد جمعيت جمع آوري اطلاعات و آمار بيماريها براي انجام اقدامات و مداخلات بهداشتي لازم به منظور حفظ كاهش بار بيماري

    اعضاي واحد :

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   برنامه مورد تصدي

   پست الكترونيكي

   غلامرضا لشكرارا

   كارشناس اپيدميولوژيك بيماريها

   برنامه اپيدميولوژيك بيماريها

   nazbani@yahoo.com

   حميد مخيري

   رئيس گروه واگير

   كارشناس برنامه هپاتيت  

   hmokhayeri@yahoo.com

   شهرزاد مبصر

   كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

   كارشناس نظام مراقبت سندرميك ، آنفلونزا

   shamobasser@gmail.com

   سكينه باجلان

   كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

   كارشناس بيماري ايدز و PMTCT

   Shakiba_bajelan_2010@yahoo.com

   معصومه آزادي

   كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

   كارشناس سل

   Mandana_azadi_56@yahoo.com

   عليرضا طولابي پور

   كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

   كارشناس بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن

   Alireza.toulabi@yahoo.com

   فرشاد فرزان

   كارشناس پيشگيري و مبارزه با بيماريها 

   كارشناس زنجيره سرد

   Fafa33@gmail.com

   مهرداد  بابايي

   كارشناس بيماريهاي منتقله از آب وغذا

      

   مسلم  بازوند

   كارشناس زئونوز

      

   معرفي برنامه هاي واحد:

   سل وجذام:  اين برنامه ها با هدف پيشگيري، كنترل و در نهايت حذف بيماري هاي سل و جذام در جامعه، كاهش بار اين دو بيماري (كاهش ابتلا و كاهش مرگ و مير) انها مي باشد.

   برنامه سل از طريق شبكه تشخيصي-درماني كشوري و در قالب استراتژي DOTS و  با هدف درازمدت

    End TB اجرا مي گردد. شبكه تشخيصي آزمايشگاهي سل به صورت شبكه محلي، استاني، منطقه اي و كشوري مي باشد و تمامي فعاليت هاي آن رايگان است. شبكه درماني از طريق سطح 1، 2 و 3 ارجاع كشوري در قالب كارشناس سل، پزشك عمومي (سطح 1)، پزشك متخصص فوكال پوينت (سطح 2)، و بيمارستان مسيح دانشوري (سطح 3) اجرا مي گردد. ساير مراكز تشخيصي درماني نيز در كنار اين شبكه استقرار يافته كشوري در تشخيص و درمان كمك مي نمايند.

   بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوان

     (  ، زيكا ،ابولا آ آنفلوانزا ،سالك جلدي – تب مالت – هاري-لپتوسپيروز- سياه زخم - ...)

   اين برنامه  با هدف تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه به منظور كاهش موارد بيماري و كنترل  آنان  مي باشد  

      

     بيماريهاي منتقله از طريق آب و غذا

     (التور – تيفوئيد – اسهال هاي خوني- عفونتهاي بيمارستاني و.....     و طغيانهاي ناشي از آب )

   اين برنامه  با هدف تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه به منظور كاهش موارد بيماري و كنترل  آنان  مي باشد

    

   جانوران زهري :

   كاهش تعداد موارد گزش جانوران زهري  

     HIV & AIDS ، هپاتيت و بيماريهاي آميزشي

   در برنامه كنترل و پيشگيري از ايدز براي رسيدن به اهداف 90-90-90 به شرح زير در راستاي حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه فعاليتهاي مربوطه را در انجام  مي شود  

    90 % افرادمبتلاشناسائيشوند

    90 % افرادشناسائيشدهتحتدرمانضدرترويرسيقرارگيرند

    در 90 % افرادتحتدرمان،بارويروسيآنقدركاهشيابدكهغيرقابلاندازهگيريشود

   نظام مراقبت سندرميك و قرنطينه

   اين برنامه  با هدف تامين و حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه به منظور كاهش موارد بيماري و كنترل  آنان  مي باشد  

   واكسيناسيون :

            افزايش پوشش ايمن سازي گروه هاي هدف تا 100درصد بويژه مناطق حاشيه اي

            حفاظت هر چه بيشتر از كودكان و ساير گروههاي هدف ايمن سازي در مقابل بيماري هاي قابل پيشگيري با واكسن

            ارتقاي سلامت جامعه بويژه كودكان

            كاهش ميزان مرگ و مير بويژه مرگ كودكان و در نتيجه افزايش رشد جمعيت

            حفظ دستاوردهاي كلان برنامه و پاسخ دهي مناسب به نيازهاي روز و چالشها

            كيفيت ايمنسازي و سلامت واكسن

   اهداف برنامه عملياتي :

   انجام مطالعات لازم در مورد بيماريهاي بومي واگير منطقه و تعيين اولويت ها جهت پيش بيني برنامه اجرايي

   تدوين برنامه عملياتي بيماري هاي واگير با توجه به اولويت آنها و پيشنهاد به مركز مديريت بيماري هاي وزارت متبوع

   پيش بيني و تامين لوازم و امكانات مورد نياز و توزيع آن بين واحدهاي تابعه جهت اجراي عمليات طبق اعتبارات مصوب

   بازديد از مراكز بهداشتي درماني و خانه ها ي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي به منظور بررسي فعاليت مراكز مذكور در زمينه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

   شركت در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي

   نظارت بر انجام كليه امور فني واحدهاي تابعه مانند نمونه برداري ؛بيماريابي

   كنترل و كشف به موقع اپيدمي ها

   دريافت آمار از واحدهاي تابعه و تنظيم گزارش نهايي و ارسال آن به واحدهاي ذيربط

   بررسي گزارش هاي آماري دريافتي از نظر اپيدميولوژيك

   تهيه و تنظيم گزارشات مورد نياز و ارائه آن به مقامات و مسئولان ذيربط

   شركت در جلسات مختلف و ارائه نظرات مشورتي بر حسب مورد

   پيش بيني و پوشش برحسب احتياجات نيروي انساني مورد نياز براي پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي واگير

   شركت در سمينار ، همايش و كارگاههاي آموزشي كشوري و منطقه اي بر حسب نياز

   برآورد واكسن و داروي مورد نياز و پيگيري جهت تامين آن

   نظارت بر حسن اجراي برنامه اكسيناسيون و زنجيرسرما

   جلب مشاركت پزشكان بخش خصوصي و دولتي در امر نظام مراقبت و گزارش دهي بيماري هاي واگير

   جلب مشاركت بين بخشي و برون بخشي

   تهيه متون آموزشي براي كليه رده هاي مختلف بهداشتي درماني بر حسب نياز

   پيگيري مسائل مالي و اعتبارات مورد نياز

   شركت در برنامه هاي بازآموزي دانشجويان پزشكي اجتماعي و پزشكان جديدالورود به سيستم بهداشتي درماني

   اجراي طرح ها و برنامه هاي كشوري كنترل ، حذف و ريشه كني بيماري هاي واگير

   انجام ساير امور مربوطه و ارجاعي

   كاهش بروز بيماري سل در جامعه

   كاهش شيوع بيماري سل در جامعه

   كاهش بار ناشي از بيماري سل در جامعه


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 26609397 آخرین به روزرسانی: 05 خرداد 1401

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.5095329284668 seconds.
memoryUsage : 6156Kb