جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   مديريت شبكه و ارتقاي سلامت

   معرفي اهداف و ماموريت مديريت شبكه و ارتقاي سلامت

    

   استقرار شبكه هاي بهداشتي درماني كشور درطي سال هاي گذشته موجب تغيير بسياري از شاخص هاي بهداشتي جمعيت از طريق افزايش دسترسي مردم به خدمات تعريف شده گرديده است . در سال هاي نخست راه اندازي نظام شبكه ، كنترل بيماريهاي عفوني كه علت اصلي مرگ و مير نوزادان ، مرگ كودكان زير يكسال و مرگ كودكان زير 5 سال بوده است ، به ميزان قابل توجهي كنترل شد. كاهش ميزان مرگ و مير مادران ناشي از عوارض حاملگي و زايمان از ديگر دستاوردهاي سال هاي نخست استقرار نظام شبكه مي باشد . استفاده از نيروهاي بومي و كم هزينه بنام بهورزان كه از بين مردم روستا انتخاب ، و با گذراندن دوره هاي مدون براي ارائه خدمات تعريف شده ، مهيا مي شدند، از مهمترين علل دستيابي به موفقيت هاي مورد اشاره بوده است . استقرار پزشكان در مراكز بهداشتي درماني روستايي و افزايش دسترسي مردم به خدمات پزشكان عمومي در كنار تاكيد بر ضرورت برقرار شدن ارتباط نزديك بين پزشك مركز و جمعيت تحت پوشش و شناسايي جمعيت توسط وي را مي توان از ديگر علل موفقيت نظام شبكه نام برد .

   مديريت  شبكه و ارتقاي سلامت مسئوليت نظارت بر اجراي ضوابط گسترش شبكه شامل پيش بيني ، ايجاد ، راه اندازي ، پيگيري تامين فضاي فيزيكي ، تجهيزات فني و اداري واحدهاي بهداشتي درماني را بعهده دارد.

    

   هدف كلي:

   افزايش دسترسي مردم به خدمات بهداشتي ودرماني ازطريق تقويت وگسترش مراكز ارائه دهنده اين خدمات به منظور تامين .حفظ وارتقاء سلامت جامعه.

    

   اهداف اختصاصي:

   1.       توسعه شاخصهاي سلامت  از طريق افزايش دسترسي مردم به خدمات وتقويت نظام ارجاع از طريق فراهم نمودن شرايط لازم براي راه اندازي و ايجاد واحدهاي بهداشتي ودرماني.

   2.       . استفاده ازجلب مشاركت جامعه و مسئولين ساير بخش ها به منظور ايجاد فضاي فيزيكي مناسب براي ارائه خدمات وهمچنين مشاركت در حفظ و نگهداري فضاهاي فيزيكي موجود.

   3.       جلب مشاركت سازمانها و نهادهاي ذيربط در راستاي كنترل و كاهش آلاينده هاي زيست محيطي

   4.       تامين و فراهم نمودن تجهيزات اداري وفني و وسائط نقليه مناسب براي واحدهاي بهداشتي ودرماني وبهبود استاندارداين تجهيزات.

   5.       نظارت بر فعاليت وا حدهاي بهداشتي ودرماني موجود ونظام ارجاع برابر طرح گسترش شبكه وهمچنين انجام اصلاحات لازم در ساختار و نظام شبكه هاي بهداشتي ودرماني.

   6.       توسعه خدمات دولت الكترونيك در راستاي افزايش تعامل و همكاري با سازمانها و ارگانهاي مرتبط با سلامت

   7.       نظارت بر سيستم جمع آوري،كنترل واصلاح اطلاعات شبكه هاي بهداشت ودرمان از طريق نرم افزار مربوطه.

   8.       ارتقاء سطح آگاهي وتوانمند سازي نيروهاي جديدالورود به نظام شبكه هاي بهداشت ودرمان و همچنين آشنا نمودن دانشجويان پزشكي وپيراپزشكي با نظام شبكه وفعاليت هاي واحد گسترش شبكه.

   9.       توسعه آموزشهاي عمومي سلامت در راستاي بهبود زندگي مردم

   10.   گسترش پژوهشهاي كاربردي در نظام سلامت

    

    فعاليت ها

    1.       تعيين پراكندگي واحدهاي بهداشتي در منطقه .

   2.       بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي منطقه به  منظور احداث واحدهاي بهداشتي با در نظر گرفتن امكانات فني .

   3.       پيشنهاد اصلاح طرح‌هاي گسترش و تبديل واحدها .

   4.       بررسي ، تأمين و تطبيق نيروي انساني مورد نياز و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن .

   5.       مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي .

   6.       توزيع و اعزام نيروهاي مورد نياز بهداشتي درماني و نظارت بر نحوه خدمت آنان .

   7.       هماهنگي و همكاري با ساير برنامه‌هاي جاري بهداشتي واحدها .

   8.       برنامه ريزي و همكاري با مراكز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي .

   9.       اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي و تعيين مكان مناسب بر احداث طبق ضوابط و نظارت و هماهنگي با دفتر فني .

   10.   برگزاري كارگاههاي فني و مديريتي جهت پرسنل تحت پوشش.

   11.   پايش عمليات اجرايي مربوط به  گسترش شبكه و ارزشيابي خدمات واحدهاي بهداشتي .

   12.   هماهنگي جهت انجام بازديدهاي گروهي كاركنان ستادي استان از شهرستانهاي تابعه و پيگيري و رفع مشكلات مشاهده شده.

   13.   برنامه‌ريزي و نظارت بر فعاليت‌هاي پزشك خانواده و طرح بيمه روستايي كه شامل تعيين سقف تعيين شده از نظر پزشك و ماما براي هر مركز بهداشتي درماني ، انعقاد قرارداد با پزشكان و ماماهاي داوطلب همكاري در طرح پزشك خانواده تأمين يا پيگيري و اخذ اعتبار از سازمان بيمه خدمات درماني استان و توزيع آن بين شهرستانهاي تابعه و نظارت بر نحوه هزينه كرد آن .

   14.   پيگيري تأمين نيازهاي پرسنلي و تجهيزاتي اعم از ملزومات پزشكي و وسايل محل زيست اعضاي تيم و ساير نيازهاي طرح پزشك خانواده و توزيع آن در شهرستانهاي تابعه .

   15.   ارائه پيشنهاد توزيع كارانه‌هاي پرداختي و نظارت بر اجراي صحيح آن .

    

    كاركنان مديريت شبكه و ارتقاي سلامت استان :

    

   رديف

   نام و نام خانوادگي

   سمت

   1

   مهندس علي شاهوردي

   مدير شبكه و ارتقاي سلامت استان

   2

   مهندس بيژن زيوداري

   رئيس گروه گسترش شبكه هاي  بهداشتي درماني

   3

   مهندس روشنك رازقي

   كارشناس مسئول آمار و تحليل عملكرد

   4

   خانم الهام شيخ آزادي

   كارشناس  مسئول آموزش بهورزي

   5

   دكتر احسان عادلي

   كارشناس مسئول امور دارويي

   6

   خانم سودابه درجزيني

   كارشناس  پزشك خانواده روستايي

   7

   خانم رزيتا يعقوب زاده

   كارشناس پزشك خانواده شهري

   8

   مهندس الهام دريك

   كارشناس  تجهيزات

   9

   خانم رضائيان

   كارشناس آموزش بهورزي

   10

   آقاي بهروز چنگايي

   كارشناس جمع آوري و تحليل آماري

   11

   خانم خاطره صوفي زاده

   كارشناس آموزش بهورزي

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27666788 آخرین به روزرسانی: 10 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 1.5481278896332 seconds.
memoryUsage : 7881Kb