جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   سلامت خانواده، جمعيت و مدارس

   معرفي گروه سلامت خانواده، جمعيت و مدارس :

   مقدمه و معرفي واحد :

   خانواده يكي از اساسي ترين اركان جامعه محسوب شده و به عنوان يك نهاد، از افراد مختلفي تشكيل گرديده است، خانواده داراي امتيازاتي است كه آن را از ديگر نهادها با تشكيلات مشابه مجزا مي سازد، يكي از اين امتيازات وجود همگوني نسبي در اعضاي آن است. اين امتياز در خانواده باعث مي شود كه اثربخشي فعاليت ها در آن با توجه به ارتباطات ذاتي كه در بين اعضاي خانواده برقرار است بيشتر و بهتر شود. بنابراين كارآيي برنامه هاي سلامت كه محور توسعه اجتماعي است در محيط خانواده افزايش يافته و موجبات اعتلاي جامعه را فراهم مي آورد. از همين رو يكي از رويكردهاي اصلي نظام سلامت برنامه ريزي مبتني بر خانواده مي باشد.

   گروه تخصصي سلامت جمعيت، خانواده و مدارس طي دو دهه گذشته مهمترين مداخلات را براي ارتقاي سلامت مادران و كودكان راهبري نموده و هم اكنون با وظائفي گسترده تر، جمعيت عام و ساختار خانواده را هدف قرار داده و ارتقاي سلامت گروه هاي سني جامعه را در قالب بسته هاي خدمات سلامت مديريت مي نمايد، بطوريكه با طراحي، سياستگزاري ، برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي اولويت دار براي گروه هاي مختلف خاصه گروه هاي آسيب پذير جامعه، مادران، نوزادان، كودكان، ميانسالان و سالمندان استان اين مهم را به انجام ميرساند .

   در اين زمينه طي سال هاي گذشته، گروه سلامت جمعيت، خانواده و مدارس معاونت بهداشتي به عنوان متولي امر سلامت جمعيت و خانواده با تعيين اولويت هاي سلامت و توجه به حقوق اساسي كليه آحاد مردم، از طريق سياستگزاري و برنامه ريزي با همكاري ساير گروه ها در حوزه سلامت و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها، سعي در ساماندهي و تامين سلامت خانواده ها را دارد.

    

   رسالت :

   حفظ وارتقاي سلامت خانواده مبتني بر گروه هاي مختلف سني و گروه هاي هدف ويژه در كشور

    

   اعضاي واحد:

   رديف

   نام و نام خانوادگي

   مدرك تحصيلي

   سمت

   1

   مولود جافريان

   دكتراي عمومي

   مدير سلامت جمعيت، خانواده و مدارس

   2

   زهره نقوي

   كارشناس ارشد

   رئيس گروه سلامت نوزادان و كودكان

   3

   مينا رحيمي

   كارشناس

   رئيس گروه سلامت مادران و باروري

   4

   سودابه درجزيني

   كارشناس ارشد

   رئيس گروه سلامت ميانسالان و سالمندان

   5

   افسانه سپهوند

   كارشناس

   كارشناس مسئول سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

   6

   سميه امجدي

   كارشناس

   كارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس

   7

   فاطمه رضائيان

   كارشناس ارشد

   كارشناس برنامه سلامت باروري

   8

   فريده بازگير

   كارشناس

   كارشناس برنامه سالمندان

   9

   ليلا شريعتي

   كارشناس

   كارشناس برنامه سلامت باروري

   10

   مهتا اميري

   كارشناس ارشد

   كارشناس برنامه سلامت كودكان

   11

   مهرا سوري

   كارشناس

   كارشناس برنامه سلامت مادران