جمعه،11 فروردين 1402 English

معاونت بهداشتي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • فرم محتوا
   دهان و دندان

   معرفي گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتي :

   مقدمه:

   اهميت بيماري هاي دهان و دندان در حوزه سلامت تا حدي است كه سازمان جهاني بهداشت در دستيابي به شاخص هاي سلامت تا سال 2020 ميلادي، سلامت دهان و دندان را جزء لاينفك و ضروري سلامت افراد جامعه و عاملي تعيين كننده در كيفيت زندگي انسانها محسوب كرده است.

   قابل ذكر است كه سلامت دهان و دندان از شاخه هاي مهم بهداشت عمومي است كه در سلامت كلي افراد تأثير بسزايي دارد. از آنجا كه امكان تحت پوشش قرار دادن كليه گروههاي سني وجود ندارد، لذا گروههايي از افراد جامعه كه آسيب پذيرتر بوده و احتمال ابتلاء به بيماريهاي دهان و دندان در آنان بيشتر است و نيز امكان دسترسي به آنان طبق برنامه هاي موجود بيشتر مي باشد، بعنوان گروه هدف تعيين شده اند كه اين گروه شامل:كودكان زير 6 سال ، كودكان 14-6 سال، مادران باردار و شيرده مي باشند.

   واحد سلامت دهان و دندان برنامه ريزي مي نمايد تا خدمات پيشگيري اوليه ،ثانويه، آموزشي و درماني به افراد جامعه به خصوص گروه هاي هدف در واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش استان ارائه گردد.

   در اين راستا با تقويت آگاهي و نگرش پرسنل و افراد جامعه تلاش مي نمايد تا سطح سلامت دهان و دندان جامعه ارتقا يابد.

    

   رسالت:

   ارتقاي سلامت دهان و دندان جمعيت تحت پوشش با اولويت گروه هدف

    

   اهداف برنامه عملياتي واحد

   ارتقاي شاخص DMFT كودكان 12 ساله

   افزايش درصد كودكان 12 ساله فاقد پوسيدگي دندان

   افزايش آگاهي جامعه در زمينه بهداشت دهان و دندان

    

   برنامه استراتژيك يا بلند مدت واحد

   با توجه به اهميت سلامت دهان و دندان جامعه و مشكلات فراوان بيماري هاي دهان و دندان بخصوص پوسيدگي دندان ها مي بايست اقدامات اساسي در زمينه افزايش فرهنگ رعايت سلامت دهان و دندان انجام شده و سريعاً نسبت به اجراي برنامه هاي سلامت محور در جهت كاهش پوسيدگي اقدام نمود.

   طي سال هاي اخير تلاش بر اين بود تا همواره با تعيين وضعيت شاخص هاي بهــداشت دهان ودندان بتوان الــگوهاي اثربخش و مداخله گرا را جهت بهبود هرچه بيش تر ســلامت دهـان ودندان كودكان ايراني و گروههاي هدف تعيين نمود. در راسـتاي تحقق اهـداف ذكر شده طرح ادغام بهـداشت دهان ودندان در شبـكه مـراقبت هاي اوليه بهداشتي از سال ۱۳۷۴ آغاز گرديد و با بكارگيري پتانسيل هاي موجود به خصوص همكاري بهورزان و نيروهاي بهداشتي بخش اصلي برنامه هاي سلامت دهان و دندان يعني انتقال آموزش به مردم تحقق يافت.

   طرح تحول نظام سلامت در عرصه بهداشت همگاني از جمله برنامه پزشك خانواده و بيمه روستايي، افزايش سرانه سلامت جمعيت هدف و تعيين سهم براي سلامت دهان و دندان در اين برنامه، فرصت مناسبي را فراهم ساخته است تا ارتقاء سلامت دهان ودندان جامعه به عنوان يك اولويت در نظام بهداشتي مورد اهتمام سازماني قرار گيرد. اميد است اجراي فعاليت هاي برنامه هاي بهداشت دهان و دندان در قالب طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت سبب ارتقاء كمي و كيفي شاخصهاي بهداشت دهان و دندان گروههاي هدف گردد.

    

   *برنامه هاي واحد:

   برنامه كشوري ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ابتدايي

   برنامه سلامت دهان و دندان در قالب برنامه پزشك خانواده روستايي

   برنامه سلامت دهان و دندان در قالب برنامه پزشك خانواده شهري

   برنامه راه اندازي شيفت عصر واحدهاي دندانپزشكي مراكز بهداشتي درماني

    

   اعضاي واحد

   سعيده كمالوند كارشناس مسئول واحد سلامت دهان و دندان


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27666769 آخرین به روزرسانی: 10 فروردين 1402

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

Page created in 0.55835199356079 seconds.
memoryUsage : 7497Kb